«Математика» 9 клас - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2021

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Адреса коледжу
Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021
ПРОГРАМА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАТЕМАТИКА»
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМ СТУПЕНЕМ
«ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»
НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Зміст програмного матеріалу вступних випробувань з математики для вступників на основі базової загальної середньої освіти складений відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392, Навчальної програми з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (Наказ МОН від 23 жовтня 2017 року №1407 та від 24 листопада 2017 року №1539).


СТРУКТУРА РОБОТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проходить у формі тестування. Кожен варіант роботи вступних випробувань складається з трьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині роботи запропоновано 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 завдання з геометрії). До кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому вступник не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.

Друга частина роботи складається з 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь. Усі необхідні обчислення, перетворення тощо вступники виконують у чернетках. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється двома балами. Якщо вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються.

Третя частина роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї частини вступники виконують на аркушах зі штампом комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради. Завдання третьої частини вважається виконаним правильно, якщо вступник навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильне розв’язання завдання цієї частини оцінюється чотирма балами.

Сума балів, нарахованих за правильно виконані вступником завдання, складають оцінку за роботу.

Якщо вступник вважає за потрібне внести зміни у відповідь до якогось із завдань першої чи другої частини, то він має це зробити у спеціально відведеній для цього частині бланку. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо ж виправлення зроблено в основній частині бланку відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються. Виправлення та закреслення в оформленні розв’язування завдань третьої частини, якщо вони зроблені охайно, не є підставою для зниження оцінки.


СТРУКТУРА РОБОТИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ ЗА ШКАЛОЮ ВІД 100 ДО 200 БАЛІВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВСТУПНИКІВ

Максимально можлива сума балів за вступне випробування становить 40 (див. табл. 1). Відповідність кількості набраних вступником балів оцінці за шкалою від 100 до 200 балів оцінювання навчальних досягнень вступників наведено в таблиці 2.

Таблиця 1
Номери завдань
Кількість балів
Усього
1.1-1.12
по 1 балу
12 балів
2.1-2.6
по 2 бали
12 балів
3.1-3.4
по 4 бали
16 балів
Усього балів

40 балів
Таблиця 2
Кількість набраних балів
100-200-бальна шкала
Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень вступників
1-21001
3-41102
5-61203
7-9125 прохідний бал4
10-121355
13-161456
17-201557
21-241658
25-281759
29-3218510
33-3619511
37-4020012
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З «МАТЕМАТИКИ»
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

АЛГЕБРА

Тема 1. Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні), порівняння та дії з ними.

Дійсні числа (натуральні, цілі, раціональні та ірраціональні числа). Прості і складені числа. Дільник, кратне. Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне. Властивості дій з дійсними числами. Порівняння дійсних чисел. Ознаки подільності на 2, З, 5, 9, 10. Правила округлення цілих чисел і десяткових дробів. Означення квадратного кореня та арифметичного квадратного кореня. Властивості арифметичних квадратних коренів. Степінь з натуральним та цілим показником. Числові проміжки, об’єднання та переріз числових проміжків. Модуль дійсного числа, його геометричний зміст.

Тема 2. Відношення та пропорції. Відсотки. Основні задачі на відсотки.

Означення відношення та пропорції. Основна властивість відношення, пропорції. Означення відсотка.

Тема 3. Раціональні, ірраціональні, степеневі вирази та їхні перетворення.

Означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними. Числові вирази. Вирази зі змінними. Формули скороченого множення (квадрат двочлена, різниця квадратів, сума і різниця кубів). Одночлен і многочлен та дії з ними. Способи розкладання многочлена на множники (винесення за дужки спільного множника, за допомогою формул скороченого множення, спосіб групування). Розкладання квадратного тричлена на множники. Правила виконання дій з алгебраїчними дробами.

Тема 4. Лінійні, квадратні, раціональні рівняння, нерівності та їх системи. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв’язування текстових задач.

Означення лінійного рівняння з однією змінною. Означення квадратного рівняння та неповного квадратного рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Означення лінійних та квадратних нерівностей з однією змінною. Означення розв’язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв’язання (графічний, спосіб підстановки, спосіб додавання).

Тема 5. Лінійні, квадратичні функції, їхні основні властивості.

Поняття функції. Область визначення, множина значень функції. Графік функції. Зростання і спадання функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості. Означення і основні властивості елементарних функцій: лінійної, квадратичної, оберненої пропорційності і т. д. Правила елементарних перетворень графіків функцій.

Тема 6. Числові послідовності.

Означення арифметичної та геометричної прогресій, нескінченної геометричної прогресії (q<1). Формули для знаходження n-го члена арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми перших n членів арифметичної та геометричної прогресій. Формули суми нескінченної геометричної прогресії (q<1).


ГЕОМЕТРІЯ

Тема1. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості.

Поняття точки, прямої, променя, відрізка, ламаної, кута. Аксіоми планіметрії. Означення суміжних та вертикальних кутів та їх властивості. Означення та властивість бісектриси кута. Означення паралельних та перпендикулярних прямих. Теорема Фалеса.

Тема 2. Коло і круг.

Означення кола і круга, їх елементів (центр, радіус, діаметр, хорда). Центральні, вписані кути та їх властивості. Дотичні до кола, їх властивості.

Тема 3. Трикутники.

Види трикутників та їх властивості. Ознаки рівності трикутників. Ознаки подібності трикутників. Медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості. Теорема про суму кутів трикутника. Нерівність трикутника. Середня лінія трикутника та її властивості. Коло, описане навколо трикутника та коло, вписане в трикутник. Теорема Піфагора, співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Теорема синусів, теорема косинусів. Формули для обчислення площі трикутника.

Тема 4. Чотирикутники та многокутники.

Означення чотирикутника та його елементів. Означення паралелограма та його властивості. Ознаки паралелограма. Означення прямокутника, квадрата, ромба, трапеції та їх властивості. Середня лінія трапеції та її властивість. Вписані в коло та описані навколо кола чотирикутники. Сума кутів  опуклого многокутника. Означення правильного многокутника та його властивості. Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, круга. Відношення площ подібних фігур.

Тема 5. Координати та вектори на площині.

Поняття прямокутної системи координат на площині, координати точки. Формула для обчислення координат середини відрізка. Формула для обчислення відстані між двома точками площини. Рівняння прямої та кола. Означення вектора, координат вектора, модуля і напряму вектора. Поняття колінеарних векторів, рівних векторів. Додавання, віднімання векторів, множення вектора на число. Скалярний добуток векторів та його властивості.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2008.
2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2009.
3. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Вежа, 2008.
4. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Генеза, 2006.
5. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Вежа, 2007.
6. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2007.
7. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2008.
8. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Зодіак-ЕКО, 2009.
9. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра: Підручник для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009.
10. Кінащук Н.Л., Біляніна О.Я.,Черевко І.М. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Генеза, 2008.
11. Мерзляк А.Г., Номировський Д.А.,Полянський В.Б., Якір М.С. Алгебраїчний тренажер. – Xарків: Гімназія, 2009.
12. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра: Підручник для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2007.
14. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2005.
15. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Xарків: Гімназія, 2006.
16. Нелін Є.П. Алгебра у таблицях. 7-11 класи. – Харків: Гімназія, 2012.
17. Нелін Є.П. Геометрія у таблицях. 7-11 класи. – Харків: Гімназія, 2012.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту