Вимоги до мотиваційних листів вступників - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Вимоги до мотиваційних листів вступників

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2022 РОЦІ

Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються Головою приймальної комісії згідно з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року №364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), зареєстрований в Міністерстві юстиції 03 травня 2022 року за №№488/37824, 489/37825 та Правилами прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі – Коледж) затвердженими педагогічною радою коледжу від «26» травня 2022 №4. Вимоги до мотиваційних листів оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше 1 червня 2022 року.

Мотиваційний лист викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист є обов’язковою складовою комплекту документів, які подаються вступником в електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі (Розділ VІ п.1 Правил прийому до коледжу).

Мотиваційний лист подається окремо за кожною заявою вступника на певну спеціальність, освітньо-професійну програму та форму здобуття освіти.

Додатки до мотиваційних листів (фотокопії: свідоцтва про закінчення/навчання мистецької школи, дипломи, відзнаки тощо) завантажуються у гугл форму «Завантаження відео фалів до творчого випробування та додатків до мотиваційного листа» відповідної освітньо-професійної програми на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу . Кількість додатків обмежується п’ятьма документами.

Мотиваційні листи розглядаються комісією, склад якої затверджується наказом директора коледжу. До складу комісії з розгляду мотиваційних листів входять голови циклових комісій та викладач української мови. Головою комісії призначається заступник директора з навчально-методичної роботи. Мотиваційні листи розглядаються протягом трьох днів з дати надходження заяви вступника, але не пізніше дати останнього дня прийому документів.

Результати розгляду мотиваційних листів оформлюються висновком з обґрунтуванням і фіксуються у аркуші «Протокол розгляду мотиваційного листа» та підписуються усіма членами комісії. Допускається використання електронного підпису (КЕП) (див. Додаток 1). Результати розгляду мотиваційних листів не оцінюються в балах!

Мотиваційні листи застосовуються:

1) для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом за регіональним замовленням на всі спеціальності;

2) для рейтигування вступників на спеціальності зі творчим конкурсом за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт);

3) є основою для рейтингування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника споріднених професії.

Мотиваційний лист вступника має відповідати наступним вимогам:

1. Оформлення: обсяг 1-2 сторінки, формат – А4; текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1 або 1.5, кегль 14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25.

У випадку технічної неможливості оформлення мотиваційного листа у друкованому вигляді допускається оформлення документа у письмовому вигляді із збереження всіх структурних елементів тексту листа, окрім шрифту.

2. Структура мотиваційного листа: відомості «Адресат», звертання, вступ, основна та заключна частини.

Відомості «Адресат».

Це – частина/реквізит листа, де зазначається посада керівника закладу освіти, ім’я та прізвище особи, якій адресується лист; відомості про адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання/фактична реєстрація (область, район, місто/селище/село, вулиця, будинок, квартира, поштовий індекс та електронна адреса, номер телефона). Ця частина листа розташовується у правій верхній частині документа.

ПРИКЛАД
Директорові
комунального закладу «Харківський фаховий вищий
коледж мистецтв»
Харківської обласної ради
прізвище ініціали керівника
прізвище ім’я по батькові вступника
повна адреса проживання  вступника
поштовий індекс
емейл
тел.

Звертання.

Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та привертання уваги адресата. (Наприклад: «Шановна Ім’я по батькові ! або Шановна пані Ім’я ! або Вельмишановна пані директорко!»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ.

Вступ розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа.

Це – коротка вступна частина, де вказується мета і причина написання мотиваційного листа. Наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…» або «Цим мотиваційним листом звертаюсь до Вас щодо вступу до ... для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю… на освітньо-професійну програму … У цій частині коротко пояснюються причини обрання вступником Коледжу і як навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню вступника.

Основна частина.

Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, опису, що саме його цікавить в обраній ним освітньо-професійній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. (Наприклад: Завершивши навчання (повна назва закладу освіти та рік закінчення), я усвідомив (-ла), що у майбутньому прагну себе реалізувати у сфері ... ).

Така інформація свідчить про те, що вступник усвідомлює, яку спеціальність та освітньо-професійну програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати висококваліфікованим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

Наступною і однією з найважливіших складових мотиваційного листа є інформація про навчальні досягнення вступника. Якщо вступник мав високі оцінки в школі (у тому числі й з профільних предметів), це показує, що він схильний до дисципліни та наполегливого навчання. Отже, цілком вірогідно, він буде добре вчитися й в коледжі. (Наприклад: Під час навчання у школі мене особливо цікавили предмети … І при їх вивчені я досяг (-ла) значних успіхів … (вказати які). Також я активно брав (-ла) участь ..., навчався (-лась) …, отримував (-ла) нагороди, відзнаки … (вказати які). Маю різноманітні інтереси, цікавлюсь галузями науки/мистецтва…).

Якщо ж у нього високі оцінки лише з профільних предметів, то це вказує на сферу його професійної зацікавленості, здібності та здатність успішно вивчати дисципліни, дотичні до його майбутньої професії.

Вступник також повідомляє:

1) про свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, фестивалях, конкурсах для вступників на творчі спеціальності та інше);

2) про здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності, навчання у мистецькій школі тощо;

3) про хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньо-професійною програмою;

4) наявність позашкільної освіти у мистецькій школі, участі у суспільно-громадському житті школи та/або поза її межами.

Досягнення вступника можуть бути підтвердженні сертифікатами, грамотами, подяками, свідоцтвами тощо, які вступник завантажує, як додатки до мотиваційного листа. (фотокопії: свідоцтва про закінчення/навчання мистецької школи, дипломи, відзнаки тощо) завантажуються у гугл форму «Завантаження відео фалів до творчого випробування та додатків до мотиваційного листа» відповідної освітньо-професійної програми на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу . Кількість додатків обмежується п’ятьма документами. Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення питання щодо зарахування на навчання вступника.

Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі спеціальності та освітньо-професійної програми.


Дата «____» ___ 2022 Підпис _

3. Стиль, грамотність та змістовність. Мотиваційний лист має відповідати діловому стилю мовлення. Недопустима наявність граматичних та орфографічних помилок, використовування елементів розмовного мовлення, недоречних фраз, копіювання чужої роботи.

Не варто перераховувати свої досягнення одним довгим списком, використовувати забагато «я», повідомляти про свої не підтверджені досягнення.

На результат розгляду мотиваційного листа впливає:

1) усвідомленість вибору вступником навчального закладу, спеціальності, освітньо-професійної програми;

2) перспектива реалізації здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні;

3) здобутки вступника (досягнення у навчанні, наявний практичний досвід, соціальні навички, участь у громадській роботі, захоплення тощо);

4) рівень мотивації та наявність цілепокладання;

5) логіка викладення думок, змістовність наведених аргументів;

6) стиль та грамотність написання документа.

© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту