Положення про організацію вступних випробувань - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2023

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2023

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Положення про організацію вступних випробувань

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2023 РОЦІ

Положення про організацію вступних випробувань (далі – Положення) Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» розроблено згідно з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року №277, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за №518/39574 (далі – Порядок) та Правилами прийому (далі – Правила прийому) до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі – Коледж) затвердженими педагогічною радою Коледжу протокол від «26» квітня 2023 № 4.

Це Положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань до Коледжу, а саме проведення співбесіди, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників (далі  творчого конкурсу) та визначає організацію й порядок і критерії їх оцінювання.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування – очне, дистанційне або змішане (за рішенням Коледжу; для осіб, які проживають та знаходяться на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника) оцінювання підготовленості вступника, що проводиться у формі вступного іспиту, співбесіди чи конкурсу творчих та/або фізичних здібностей (далі – творчого конкурсу), за результатами якого виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100–200 (з кроком не менше ніж в один бал, що включає до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу до закладу освіти) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

конкурс творчих та/або фізичних здібностей (далі – творчий конкурс) – форма вступного випробування для вступу на основі БСО, ПЗСО, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку до Правил прийому, і проводиться в один тур межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня);

конкурсна пропозиція – пропозиція Коледжу щодо кількості місць для прийому вступників для здобуття фахової передвищої освіти на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, одну або декілька спеціалізацій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, основу вступу, рік та строк навчання, із зазначенням форми вступного випробування (якщо передбачено) та вимог до мотиваційних листів вступників. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами таких програм не раніше п’яти місяців після початку навчання;

конкурсний бал – оцінка досягнень вступника, яка визначається результатом вступного випробування та іншими конкурсними показниками з округленням до одиниці відповідно до Порядку та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів відповідно до Правил прийому;

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником додаються копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на якій не передбачено місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за регіональним замовленням);

організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця;

особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу освіти та контролює її статус;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з одного або двох предметів (дисциплін);

творчий конкурс – форма вступного випробування, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку до Правил прийому, і проводиться в один тур;

рейтинговий список вступників список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому.

1.2. Для здобуття фахової передвищої освіти до Коледжу приймаються:

- вступники на основі БСО – за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування;

- вступники на основі ПЗСО.

Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання.

Вступники на основі ПЗСО, КР можуть прийматися на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.

1.3. Для організації та проведення вступних випробувань у Коледжі створюються екзаменаційні комісії з творчого конкурсу, комісії для проведення співбесіди, комісія по розгляду мотиваційних листів та апеляційна комісія (див. Розділ ІІ п.2.12).

1.4. Для проведення вступних випробувань у Коледжі формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації заяв та документів вступників. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб.

1.5. Відповідно до екзаменаційних груп формуються відомості вступних випробувань: творчого конкурсу та співбесіди (див. Додаток №1).

Правильність відповідей, мотивований висновок та результат співбесіди фіксується у «Протоколі співбесіди» (див. Додаток №2), творчого вступного випробування у фіксується у «Протоколі  вступного творчого випробування» (див. Додаток № 3).

1.6. Розгляд мотиваційних листів здійснює створена комісія по розгляду мотиваційних листів і її рішення фіксується у «Протоколі розгляду мотиваційного листа» (див. Додаток №4). Діяльність комісії по розгляду мотиваційних листів визначена у «Вимогах до мотиваційних листів вступників 2023 року до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради».

1.7. Розклад вступних випробувань, що проводяться Коледжем, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв і документів для вступу на навчання.


ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Вступні випробування у Коледжі, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, проводиться у формі, конкурсу творчих здібностей вступників (далі творчого конкурсу) для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

Для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у формі співбесіди з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

2.2. Викладачі циклових комісії готують необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних творчих випробувань, співбесід, що проводяться Коледжем та подають їх на затвердження Голові Приймальної комісії. Програми співбесід затверджує Голова приймальної комісії коледжу не пізніше, ніж через місяць після набрання чинності Порядку.

Співбесіди для вступників на основі ПЗСО проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Головою приймальної комісії коледжу не пізніше, ніж через місяць після набрання чинності Порядку. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) Колежу . У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються Головою приймальної комісії Коледжу та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше, ніж через місяць після набрання чинності Порядку.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються, як документи суворої звітності.

2.3. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань, умінь та/або творчих здібностей. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

2.4. Вступне випробування у формі співбесіди проводяться з кожним вступником комісією у складі не менше двох членів комісії згідно з розкладом та графіком. Творче вступне випробування проводиться не менше двох членів комісії згідно з розкладом у день вступного випробування. Інформація про результати співбесіди та творчого конкурсу оголошується вступникові в день їх проведення та оприлюднюється на його офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу .

2.5. Роботи вступників (відеофайли записів творчого конкурсу та співбесіди), які зараховані на навчання зберігаються в особовій справі здобувачів освіти або в електронному вигляді у Навчальній частині Коледжу) протягом всього терміну навчання. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

2.6. Для проведення вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

- індивідуальна вступна співбесіда – 0,25 на вступника;

- вступне творче випробування – 0,25 на вступника.

2.7. Форму проведення співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Згідно з рішенням Приймальної комісії щодо необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться у дистанційному режимі.

Особливості проведення співбесіди та творчого конкурсу у дистанційному режимі описані відповідно у Розділах ІV і V цього Положення.

2.8.Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається (Розділ VІІ, п.7 Правил прийму).

2.9. Коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал вступних випробувань (творчого конкурсу та співбесіди) становить 100 балів. (Розділ VІІ, п.5 Правил прийому). Творчі випробування проходять в один тур.

2.10. Після закінчення вступного випробування голови комісій з проведення співбесіди та творчих конкурсів передають відповідальному секретареві Приймальної комісії відомості вступного випробування (Додаток №1) протоколи творчих конкурсів та співбесід (Додатки №№2;3). Відомості та протоколи вступних випробувань підписуються всіма членами екзаменаційних комісій. Допускається використання електронного підпису (КЕП).

2.11. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів та співбесід на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

Рішенням Приймальної комісії результати співбесіди щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження співбесіди у Коледжі.

2.12. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Коледжем, розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Коледжу. Порядок подання і розгляду апеляції визначено «Положенням про апеляційну комісію КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР та оприлюднену на вебсайті (вебсторінці) Колежу .


ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Коледж здійснює конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за результатами вступних випробувань.

Для вступу на основі базової середньої освіти – у формі творчих конкурсів або співбесіди, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках. Для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках. Для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ї співбесіда з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти у формі творчих конкурсів або співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках. Для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках. Для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» співбесіди з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

В інших випадках  відповідно до Правил прийому.

3.2. Коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал вступних випробувань (творчого конкурсу та співбесіди) становить 100 балів. (Розділ VІІ, п.5 Правил прийому). Творчі випробування проходять в один тур.

3.3. Замість проходження співбесіди на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступник може подати результати:

- зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях;

- або національного мультипредметного теста 2022 року;

- або національного мультипредметного теста 2023 року.

У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови; Історії України або математики на вибір вступника) з предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

3.4. При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб побудова рейтингового списку за результатами вступних випробувань, результатами оцінювання мотиваційних листів, відповідно до Правил прийому, здійснюється у випадку перевищення кількістю вступників кількості місць ліцензованого обсягу, виділеного для них. В іншому випадку список вступників, рекомендованих до зарахування, формується в алфавітному порядку.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», рейтенгування проходить тільки на основі розгляду мотиваційних листів.

На спеціальності 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів.


ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

4.1. Коледж проводить вступне випробування у формі співбесіди для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України» за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Критерії оцінювання співбесід визначені у Програмі вступних випробувань та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу https://abitur.kvkm.net.ua/. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал співбесіди становить 100 балів.

4.2. Щодо необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться дистанційно за допомоги інтернет технологій.

4.3. Співбесіди проводяться із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (сервіси відеоконференцій Google meet та/або Zoom) у режимі онлайн.

Вступник при подачі заяви має надати всі можливі дані про канали зв’язку з ним, відомості щодо доступу до комунікаційних онлайн каналів для складання графіку проведення співбесіди та призначення часу онлайн зв’язку (години, хвилини) у день проведення вступного випробування.

4.4. Графік проведення співбесіди з використанням онлайн технологій відеозв’язку (Zoom або Google Meet) опубліковується на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу у розділі Розклад вступних випробувань. Модератор формує посилання на співбесіду для кожного вступника. Графік проведення співбесіди обов’язково визначає: назву ОПП (в заголовку), дата, час, прізвище, ім’я та по батькові вступника. Код приєднання до конференції буде відправлятись вступнику на електронну пошту.

В день проведення співбесіди, модератор конференції проводить технічне з’єднання у відповідний час за графіком. Вступник зобов’язаний підтвердити (ідентифікувати) власну особистість: чітко повністю назвати свої прізвище, ім’я та по батькові та назву освітньо-професійної програми, на яку подав заяву та документи для вступу. Екзаменатор має отримати згоду вступника на проведення запису співбесіди (відсутність згоди на відеозапис унеможливлює його апеляційне звернення), після чого він оголошує питання співбесіди для вступника та зазначає час на підготовку.

Співбесіда складається з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», по одному питанню з кожного. Час підготовки на одне питання складає 15 хв, час відповіді по 5 хв на кожне питання. Увага! Під час відповіді вступник має дивитися безпосередньо у камеру; допустимим є незначне зачитування (читання) окремих текстових матеріалів з власної відповіді.

4.5. У випадку непередбачених обставин, що перешкоджають вступнику приєднатись до конференції, він має будь яким зручним засобом шляхом повідомити про це Приймальну комісію. Приймальна комісія розглядає це повідомлення і приймає протокольне рішення щодо нього.

4.6. Результат співбесіди визначається як середньоарифметичний бал з двох предметів з округленням до цілого числа.

4.7. Запитання, мотивований висновок та результат (бал) проходження співбесіди фіксується у «Протоколі співбесіди з української мови та історії України» і підписується членами комісії (додаток №2). Допускається використання електронного підпису (КЕП).

4.8. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її проведення. Офіційне оголошення результатів співбесіди на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше наступного дня після їх проведення.

4.9. Відомості щодо результатів співбесіди вносяться до ЄДЕБО.


V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Коледж проводить творчі конкурси для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

- 024 «Хореографія» освітньо-професійні програми: «Народна хореографія», «Класична та сучасна хореографія»;

- 025 «Музичне мистецтво» освітньо-професійні програми: «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»;

- 026 «Сценічне мистецтво» освітньо-професійна програма: «Видовищно-театралізовані заходи».

5.2. Програми вступних творчих конкурсів оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу де визначенні завдання та критерії оцінювання. Творчий конкурс проходить в один тур. Критерії оцінювання творчих конкурсів визначені у Програмах вступних випробувань відповідних освітньо-професійних програм та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу .

5.3. Коледж у Правилах прийому (Розділ VІІ п.5) самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал творчого конкурсу становить 100 балів.

5.4. З урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться дистанційно за допомоги інтернет технологій.

Відповідно до Програми вступного творчого конкурсу обраної спеціальності та освітньо-професійної програми вступник робить відеозапис виконаних завдань передбачених у програмі та завантажує їх до гугл форми «Завантаження відео фалів до творчого випробування та додатків до мотиваційного листа» відповідної спеціальності та ОПП на сайті Коледжу.

Завантаження відео файлів можливе лише після подачі заяви і реєстрації її Коледжем. Терміни завантаження завдань для вступників:

- на основі базової загальної середньої освіти з 30 червня до дня проведення випробування відповідно до розкладу;

- заочної форми здобуття освіти з 10 липня до дня проведення вступного випробування відповідно до розкладу;

- завантаження відео файлів вступників додаткового набору відбувається згідно з графіком додаткового набору.

5.5. Кожне завдання має бути записане окремим відео файлом у форматі МР-4. Хронометраж одного завдання має бути від 1 до 3 хвилин (8-9 МБ). Кожний відео файл має містити в назві: № файлу, назву спеціальності та ОПП, прізвище та ініціали вступника. Вступник зобов’язаний підтвердити (ідентифікувати) власну особистість: при заповненні Google форми вносить власне прізвище, ім’я, по батькові, а також завантажує у відповідне поле свою фотокартку ідентичну завантаженій в електронному кабінеті вступника. Відео має починатись з чіткого проголошення свого прізвища, ім’я та по батькові та назву освітньо-професійної програми, на яку подав заяву та документи для вступу, а також проголосити згоду на перегляд відео файлів третім особам (відсутність згоди на відеозапис унеможливлює його апеляційне звернення), після чого він оголошує назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо).

Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!

Екзаменаційна комісія отримує, розглядає та оцінює  відеоматеріали у день екзамену відповідно до розкладу.

За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком не менш ніж в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал вступного творчого конкурсу становить 100 балів.

Мотивований висновок та результат вступного творчого конкурсу (бал) фіксується у Протоколі вступного творчого випробування і підписується членами комісії (додаток №3). Допускається використання електронного підпису (КЕП).

5.6. Інформація про результати творчого конкурсу оголошується вступникові в день її проведення. Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше наступного дня після їх проведення.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінках) Коледжу та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

5.7. Протоколи творчих конкурсів, роботи вступників (відеофайли записів творчого конкурсу), осіб зарахованих до Коледжу, зберігаються у їх особових справах або в електронному вигляді у Навчальній частині Коледжу), а осіб не зарахованих до коледжу, знищуються за актом через один рік після закінчення вступних випробувань.


© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту