Положення про організацію вступних випробувань - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Положення про організацію вступних випробувань

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2022 РОЦІ

Положення про організацію вступних випробувань (далі – Положення) Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» розроблено згідно з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року №364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400), зареєстрований в Міністерстві юстиції 03 травня 2022 року за №№488/37824, 489/37825 та Правилами прийому (далі – Правила прийому) до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі – Коледж) затвердженими педагогічною радою коледжу протокол від 26 травня 2022 №4.

Це Положення регламентує порядок організації та проведення вступних випробувань до Коледжу, а саме проведення індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників (далі творчого конкурсу) або інших видів вступних випробувань та визначає порядок і критерії їх оцінювання.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Положенні терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди (далі ІУС), конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників (далі творчого конкурсу) або інших видів вступних випробувань, встановлених відповідно Правил прийому до Коледжу у 2022 році;

вступник особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;

індивідуальна усна співбесіда форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

конкурсна пропозиція пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-професійних програм, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, предмету (предметів) індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами таких програм не раніше двох місяців після початку навчання;

конкурсний бал комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до одиниці відповідно до Правил прийому;

конкурсний відбір процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Правил прийому;

мотиваційний лист викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;

небюджетна конкурсна пропозиція конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням);

основна конкурсна пропозиція конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

рейтинговий список вступників список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Правил прийому;

старші курси курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого;

творчий конкурс форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до Правил прийому. За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»);

технічна помилка помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

1.2. Для організації та проведення вступних випробувань у Коледжі створюються екзаменаційні комісії з творчого конкурсу, комісії для проведення індивідуальної усної співбесіди, комісія по розгляду мотиваційних листів.

1.3. Для проведення вступних випробувань у коледжі формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів вступників. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб.

1.4. Відповідно до екзаменаційних груп формуються відомості вступних випробувань: творчого конкурсу та індивідуальної усної співбесіди (далі – ІУС) (див. Додаток №1).

Правильність відповідей, мотивований висновок та результат ІУС фіксується у «Протоколі індивідуальної усної співбесіди» (див. Додаток №2), творчого вступного випробування у фіксується у «Протоколі вступного творчого випробування» (див. Додаток № 3).

1.5. Розклад вступних випробувань, що проводяться Коледжем, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв і документів для вступу на навчання.


ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

2.1. Форма вступних випробувань у Коледжі і порядок їх проведення визначається у Правилах прийому до Коледжу у 2022 році (Розділ VІІ Правил прийому).

Вступні випробування у Коледжі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих здібностей вступників (далі творчого конкурсу).

На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту) приймаються на вакантні місця другого курсу за їх наявності (небюджетна конкурсна пропозиція) та на перший курс заочної форми здобуття освіти. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника (профільних спеціальностей) приймаються на вакантні місця другого курсу за їх наявності (небюджетна конкурсна пропозиція) спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

2.2. Викладачі циклових комісії готують необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних творчих випробувань, індивідуальних усних співбесід, що проводяться коледжем та подають їх на затвердження Голові Приймальної комісії.

Програми індивідуальних усних співбесід затверджує Голова приймальної комісії коледжу не пізніше ніж 31 травня відповідного року вступної кампанії.

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж 10 травня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) Колежу . У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються Головою приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) коледжу не пізніше 1 червня.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються, як документи суворої звітності.

2.3. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

2.4. Вступне випробування у формі усної індивідуальної співбесіди проводяться з кожним вступником комісією у складі не менше двох членів комісії згідно з розкладом та графіком. Творче вступне випробування проводиться не менше двох членів комісії згідно з розкладом у день вступного випробування. Інформація про результати усної індивідуальної співбесіди та творчого конкурсу оголошується вступникові в день їх проведення та оприлюднюється на його офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу .

2.5. Роботи вступників (відеофайли записів творчого конкурсу та ІУС), які зараховані на навчання зберігаються в особовій справі здобувачів освіти або в електронному вигляді у Навчальній частині Коледжу) протягом всього терміну навчання. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

2.6. Для проведення вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

1) індивідуальна вступна співбесіда – 0,25 на вступника;

2) вступне творче випробування – 0,25 на вступника.

2.7. Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Згідно з Правилами прийому до Коледжу у 2022 році (Розділ VІІ) щодо необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться у дистанційному режимі.

Особливості проведення усної індивідуальної співбесіди та творчого конкурсу у дистанційному режимі описані відповідно у Розділах ІV і V цього Положення.

2.8. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається (Розділ VІІ, п.9 Правил прийому). Вступники, знання яких було оцінено балами нижче визначеної Правилами прийому мінімальної кількості балів, необхідної для допуску до участі в конкурсі не допускаються до подальшого конкурсного відбору.

2.10. Коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал вступних випробувань (творчого конкурсу та індивідуальної усної співбесіди ) становить 125 балів. (Розділ VІІ, п.7 Правил прийому). Творчі випробування проходять в один тур.

2.11. Після закінчення вступного випробування голови комісій з проведення ІУС та творчих конкурсів передають відповідальному секретареві Приймальної комісії відомості вступного випробування (Додаток №1) протоколи творчих конкурсів та ІУС (Додатки №№2;3). Відомості та протоколи вступних випробувань підписуються всіма членами екзаменаційних комісій. Допускається використання електронного підпису (КЕП).

2.12. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів та ІУС на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

Рішенням приймальної комісії результати індивідуальної усної співбесіди щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження індивідуальної усної співбесіди у Коледжі.

2.13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених Коледжем, розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом Коледжу. Порядок подання і розгляду апеляції визначено «Положенням про апеляційну комісію КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради та оприлюднену на вебсайті (вебсторінці) Колежу .


ІІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

3.1. Коледж здійснює конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за результатами вступних випробувань.

Для вступу на основі базової середньої освіти – у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

Для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

Для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» індивідуальної усної співбесіди з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

3.2. На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених Правилами прийому випадках.

Для спеціальностей 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

Для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» індивідуальної усної співбесіди з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», розгляду мотиваційних листів у передбачених Правилами прийому випадках.

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника споріднених професії спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на вакантні місця ІІ курсу денної форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів.

В інших випадках відповідно до Правил прийому.

3.3. Коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал вступних випробувань (творчого конкурсу та індивідуальної усної співбесіди) становить 125 балів. (Розділ VІІ, п.7 Правил прийому). Творчі випробування проходять в один тур.

3.4. Замість проходження індивідуальної усної співбесіди для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» вступник основі повної загальної (профільної) середньої освіти може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови та Історії України або математики на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

3.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти на вакантні місця ІІ курсу денної форми здобуття освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника споріднених професії спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» вступають на навчання на небюджетну конкурсну пропозицію. На спеціальності 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» у формі творчого конкурсу, розгляду мотиваційних листів відбувається рейтенгування через розгляд мотиваційних листів. На спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» рейтенгування тільки на основі розгляду мотиваційних листів.


ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ УСНИХ СПІВБЕСІД ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

4.1. Коледж проводить вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України» за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Критерії оцінювання підготовленості вступників містяться програмах ІУС.

Критерії оцінювання ІУС визначені у Програмі вступних випробувань та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу . Мінімальний (прохідний) конкурсний бал ІУС становить 125 балів.

4.2. Щодо необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться у дистанційному режимі за допомоги інтернет технологій.

4.3. ІУС проводиться із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (сервіси відеоконференцій GoogleМeet та/або Zoom) у режимі онлайн.

Вступник при подачі заяви має надати всі можливі дані про канали зв’язку з ним, відомості щодо доступу до комунікаційних онлайн каналів для складання графіку проведення ІУС та призначення часу онлайн зв’язку (години, хвилини) у день проведення вступного випробування.

4.4. Графік проведення ІУС з використанням онлайн технологій відеозв’язку (Zoom або GoogleMeet) опубліковується на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу у розділі Розклад вступних випробувань. Модератор формує посилання на ІУС для кожного здобувача освіти. Графік проведення ІУС обов’язково визначає: назву ОПП (в заголовку), дата, час, прізвище, ім’я та по батькові вступника. Код приєднання до конференції буде відправлятись вступнику на електронну пошту.

В день проведення ІУС, модератор ІУС проводить технічне з’єднання у відповідний час за графіком. Вступник зобов’язаний підтвердити (ідентифікувати) власну особистість: чітко повністю назвати свої прізвище, ім’я та по батькові та назву освітньо-професійної програми, на яку подав заяву та документи для вступу. Екзаменатор має отримати згоду вступника на проведення запису ІУС (відсутність згоди на відеозапис унеможливлює його апеляційне звернення), після чого він оголошує питання ІУС для вступника та зазначає час на підготовку.

ІУС складається з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України», по одному питанню з кожного. Час підготовки на одне питання складає 15 хв, час відповіді по 5 хв на кожне питання.

Увага! Під час відповіді вступник має дивитися безпосередньо у камеру; допустимим є незначне зачитування (читання) окремих текстових матеріалів з власної відповіді.

4.5. У випадку непередбачених обставин, що перешкоджають вступнику приєднатись до конференції, він має будь яким зручним засобом шляхом повідомити про це Приймальну комісію. Приймальна комісія розглядає це повідомлення і приймає протокольне рішення щодо нього.

4.6. Запитання, мотивований висновок та результат (бал) проходження УІС фіксується у «Протоколі індивідуальної усної співбесіди з української мови та історії України» і підписується членами комісії (додаток №4). Допускається використання електронного підпису (КЕП).

4.7. Інформація про результати ІУС оголошується вступникові в день її проведення. Офіційне оголошення результатів ІУС на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше наступного дня після їх проведення.


V. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

5.1. Коледж проводить творчі конкурси для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр за спеціальностями:

1) 024 «Хореографія» освітньо-професійні програми: «Народна хореографія», «Класична та сучасна хореографія»;

2) 025 «Музичне мистецтво» освітньо-професійні програми: «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво», «Народне інструментальне мистецтво», «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»;

3) 026 «Сценічне мистецтво» освітньо-професійна програма: «Видовищно-театралізовані заходи».

5.2. Програми вступних творчих конкурсів оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу де визначенні завдання та критерії оцінювання. Творчий конкурс проходить в один тур. Критерії оцінювання творчих конкурсів визначені у Програмах вступних випробувань відповідних освітньо-професійних програм та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше 10 травня поточного року.

5.3. Коледж у Правилах прийому (Розділ VІІ п.7) самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал творчого конкурсу становить 125 балів.

5.4. З урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться у дистанційній формі (Розділ VІІ п.8) за допомоги інтернет технологій.

Відповідно до Програми вступного творчого конкурсу обраної спеціальності та освітньо-професійної програми вступник робить відеозапис виконаних завдань передбачених у програмі та завантажує їх до гугл форми «Завантаження відео фалів до творчого випробування та додатків до мотиваційного листа» на сайті Коледжу.

Терміни завантаження завдань для вступників:

1) на основі базової загальної середньої освіти з 30 червня до 13 липня;

2) для вступників на основі повної загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти з 14 липня до 05 серпня;

3) заочної форми здобуття освіти з 14 липня по 06 серпня.

5.5. Кожне завдання має бути записане окремим відео файлом у форматі МР-4. Хронометраж одного завдання має бути від 1 до 3 хвилин (8-9 МБ). Кожний відео файл має містити в назві: № файлу, назву спеціальності та ОПП, прізвище та ініціали вступника. Відео має починатись з чіткого проголошенням свого прізвища, ім’я, по батькові та назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо). Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!

Екзаменаційна комісія отримує, розглядає та оцінює відеоматеріали у день екзамену відповідно до розкладу.

За результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»).

Коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал вступного творчого конкурсу становить 125 балів.

Мотивований висновок та результат вступного творчого конкурсу (бал) фіксується у Протоколі вступного творчого випробування і підписується членами комісії (додаток №3). Допускається використання електронного підпису (КЕП).

5.6. Інформація про результати творчого конкурсу оголошується вступникові в день її проведення. Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу не пізніше наступного дня після їх проведення.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті (вебсторінках) Коледжу та вноситься до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

5.7. Протоколи творчих конкурсів, роботи вступників (відеофайли записів творчого конкурсу), осіб зарахованих до Коледжу, зберігаються у їх особових справах або в електронному вигляді у Навчальній частині Коледжу), а осіб не зарахованих до коледжу, – знищуються за актом через один рік після закінчення вступних випробувань.
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту