Положення про апеляційну комісію - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Положення про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

Положення про Апеляційну комісію (далі – Положення) Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради розроблено на підставі Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року №1342, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України (реєстраційний номер №1235/35518 від 11 грудня 2020 року) (далі – Умови прийому), Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798, Правил прийому до Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради» у 2021 році (далі – Правила прийому) та Статуту коледжу.

Дане Положення визначає повноваження й функції Апеляційної комісії, порядок розгляду апеляцій.


1. Загальні положення.

1.1. Положення про апеляційну комісію затверджується головою приймальної комісії – директором коледжу.

1.2. Наказ про затвердження складу апеляційної комісії видається директором коледжу.

1.3. Апеляційна комісія здійснює свою роботу в період вступної кампанії і створюється з метою забезпечення дотримання єдиних вимог і розгляду спірних питань при проведенні вступних іспитів з загальноосвітніх дисциплін, вступного випробування профільної спрямованості, оцінці екзаменаційних робіт, захисту прав вступників.

1.4. Апеляційна комісія коледжу працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення про Приймальну комісію коледжу та затверджених Правил прийому до коледжу.

1.5. Основним завданням апеляційної комісії є розгляд письмових апеляційних заяв (дивитись додаток №1), поданих вступниками за результатами випробувань, про порушення, на думку вступників, установленого порядку проведення випробування й (або) незгоди з його (їх) результатами (далі ‒ апеляція).

1.6. Розгляд апеляції не є перездачею випробування. У ході розгляду апеляції перевіряється тільки правильність оцінки результатів здачі випробування.

1.7. Комісія не приймає й не розглядає апеляції по вступних випробуваннях по результатам проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

1.8. По кожному загальноосвітньому предмету, включеному в перелік вступних випробувань до коледжу, формується предметна апеляційна комісія (далі ‒ комісія).

1.9. До складу комісії включаються: заступник директора з навчальної роботи, провідні педагогічні працівники коледжу, провідні педагогічні працівники ЗВО області із зазначених предметів, провідні вчителі загальноосвітніх шкіл області із зазначених предметів, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід, відповідальний секретар приймальної комісії.

Кількісний склад апеляційної комісії – не менше трьох осіб.

1.10. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до коледжу у поточному році.

1.11. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів (наказ Міністерства освіти України від 07 серпня 2002 року №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»).

1.12. Термін дії апеляційної комісії обумовлюється Положенням про Приймальну комісію коледжу.

1.13. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії.


2. Повноваження й функції апеляційної комісії.

2.1. Апеляційна комісія в рамках проведення випробувань виконує наступні функції:

– приймає й розглядає апеляції, подані вступниками за результатами випробувань;

– визначає відповідність дотримування, структури матеріалів випробувань і процедури перевірки й оцінювання випробування встановленим вимогам;

– ухвалює рішення щодо результатів розгляду апеляції;

– інформує вступника, що подав апеляцію, або його батьків (законних представників), а також приймальну комісію про ухвалене рішення.

2.2. Апеляції не приймаються з питань, пов’язаних з порушенням вступником затверджених програм проведення вступних випробувань до коледжу.


3. Організація роботи апеляційної комісії.

3.1. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки подається до апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляції, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Вступник, який претендує на перегляд бала, отриманого на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист.

3.2. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються.

3.3. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності Голови і не менше двох її членів не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

3.4. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

3.5. Додаткові опитування вступників при розгляді апеляції не допускаються.

3.6. Рішення приймається членами апеляційної комісії відкритим голосуванням більшою кількістю голосів і письмово доводиться до відома заявника безпосередньо у присутності членів апеляційної комісії.

3.7. У разі необхідності зміни бала (як у разі його збільшення, так і вразі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна бала відображається у роботі, екзаменаційній відомості та екзаменаційному листі.

Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

– «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;

– «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

– «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

3.8. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листка вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

3.9. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та членами комісії.

Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

3.10. Рішення апеляційної комісії остаточне і може бути оскаржене лише у суді у відповідності з чинним законодавством України.

3.11. Втручання у діяльність апеляційної комісії з боку будь-якої посадової особи не допускається.

3.12. Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту