Положення про апеляційну комісію - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
vstupkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ У 2024 РОЦІ

Положення про Апеляційну комісію (далі – Положення) Комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради розроблено згідно з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 лютого 2024 року №245, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 року за №356/41701 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 14 березня 2024 року №323 та Правилами прийому (далі – Правила прийому) до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі Коледж) затвердженими педагогічною радою Коледжу протокол від «22» квітня 2024 №6, Положенням про приймальну комісію Коледжу, розробленим з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року з №1353/27798 та Статуту коледжу.

Дане Положення визначає повноваження й функції Апеляційної комісії та порядок розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, проведених Коледжем.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Апеляційну комісію щодо розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, проведених Коледжем затверджується головою приймальної комісії – директором коледжу.

1.2. Наказ про затвердження складу Апеляційної комісії видається директором коледжу.

1.3. Апеляційна комісія здійснює свою роботу в період вступної кампанії і створюється з метою забезпечення дотримання єдиних вимог і розгляду спірних питань при проведенні вступних випробувань оцінювання підготовленості вступника, що проводиться у формі вступного іспиту, співбесіди чи конкурсу творчих здібностей (далі – творчого конкурсу) та захисту прав вступників.

1.4. Апеляційна комісія коледжу працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення про Приймальну комісію коледжу та затверджених Правил прийому до коледжу.

1.5. Основним завданням апеляційної комісії є розгляд письмових апеляційних заяв (дивитись Додаток №1), поданих вступниками за результатами випробувань, про порушення, на думку вступників, установленого порядку проведення випробування й (або) незгоди з його (їх) результатами (далі ‒ апеляція).

1.6. Розгляд апеляції не є перездачею випробування. У ході розгляду апеляції перевіряється тільки правильність оцінки (балів) результатів здачі випробування.

1.7. Комісія не приймає й не розглядає апеляції по вступних випробуваннях по результатам проходження зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту.

1.8. До складу комісії включаються: заступник директора з навчально-методичної роботи, провідні педагогічні працівники коледжу, провідні педагогічні працівники ЗВО області із зазначених випробувань, провідні вчителі загальноосвітніх шкіл області із зазначених предметів, що включені у співбесіду і які не є членами комісії по вступним випробуванням, відповідальний секретар приймальної комісії.

Кількісний склад апеляційної комісії – не менше трьох осіб.

У якості спостерігача у засідання апеляційної комісії може брати участь уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

1.9. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до коледжу у поточному році.

1.10. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів (Наказ МОН України від 18 червня 2021 року №686 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» у редакції від 19 липня 2022 року).

1.11. Термін дії апеляційної комісії обумовлюється Положенням про Приймальну комісію коледжу.

1.12. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення на вебсайті (вебсторінці) Коледжу .


2. ПОВНОВАЖЕННЯ Й ФУНКЦІЇ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Апеляційна комісія в рамках проведення випробувань виконує наступні функції:

- приймає й розглядає апеляції, подані вступниками за результатами випробувань;

- визначає відповідність дотримування, структури матеріалів випробувань і процедури перевірки й оцінювання випробування встановленим вимогам;

- ухвалює рішення щодо результатів розгляду апеляції;

- інформує вступника, що подав апеляцію, або його батьків (законних представників), а також приймальну комісію про ухвалене рішення.

2.2. Апеляції не приймаються з питань, пов’язаних з порушенням вступником затверджених програм проведення вступних випробувань до коледжу.


3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

У зв’язку з проведення вступних випробувань дистанційно (рішення Приймальної комісії протокол від 19 квітня 2024 року №6), засідання Апеляційної комісії відбувається шляхом організації відеоконференції засобими ZOOM/Google Meet. Оголошення про дату та час проведення засідання Апеляційної комісії оголошується на засідання приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня.

Вступник має бути повідомлений про дату і час проведення засідання Апеляційної комісії у день прийняття рішення Приймальною комісією щодо цього питання. Повідомлення надсилається на електронну скриньку вступника або засобами телефонного зв’язку зі подальшим підтвердженням отримання повідомлення від приймальної комісії Коледжу (sms, зворотній лист на електронну пошту vstupkvkm@gmail.com, Viber/Telegram повідомлення).

Заява вступника на апеляцію подається у письмовому вигляді (у формат PDF) з накладанням КЕП і надсилається на електронну пошту адресу Приймальної комісії Коледжу vstupkvkm@gmail.com.

3.1. Апеляція вступника щодо оцінки (бала) вступного випробування подається до апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки (бала). Апеляції, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Вступник, який претендує на перегляд бала, отриманого на вступному випробуванні, повинен представитись і пред’явити документ, що посвідчує його особу.

3.2. Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів вступників, не приймаються і не розглядаються.

3.3. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності Голови і не менше двох її членів не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

3.4. На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної (циклової) комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

3.5. Додаткові опитування вступників при розгляді апеляції не допускаються.

3.6. Рішення приймається членами апеляційної комісії відкритим голосуванням більшою кількістю голосів і письмово доводиться до відома заявника безпосередньо у присутності членів апеляційної комісії.

3.7. У разі необхідності зміни бала (як у разі його збільшення, так і вразі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна бала відображається у роботі, екзаменаційній відомості та вносяться зміни в базі ЄДЕБО.

Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

- «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється»;

- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до … балів (вказується нова оцінка (бал) відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)»;

- «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до … балів (вказується нова оцінка (бал) відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних випробувань)».

3.8. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка (бал) знань вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного листка вступника. Кожна нова оцінка (бал) вступного випробування, як в екзаменаційній відомості і підписується головою апеляційної комісії.

3.9. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та членами комісії.

Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

3.10. Рішення апеляційної комісії остаточне і може бути оскаржене лише у суді у відповідності з чинним законодавством України.

3.11. Втручання у діяльність апеляційної комісії з боку будь-якої посадової особи не допускається.

3.12. Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

Відповідальний секретар

Приймальної комісії (підписано) Артем ЛОШКОВ

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії

протокол від «26» квітня 2024 року №6

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту